КАТИХЕТСКИ ОДБОР СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
БАЊА ЛУКА
Катихетски одбор р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С

Конкурс
За прибављање рукописа уџбеника Православне вјеронауке за основну и средњу школу
1.
У складу са Планом уџбеника Катихетског одбора СПЦ позивају се аутори да
доставе рукописе уџбеника, према наставном предмету, врстама уџбеника и разредима
наведеним:
Назив предмета Врста уџбеника Разред
Православна вјеронаука – основна школа Радна свеска 6.
Православна вјеронаука – основна школа Библијски атлас 7. и 8. (заједно)
Православна вјеронаука – средња школа Уџбеник 3. (два часа седмично)
2.
Рукописи уџбеника, радне свеске и библијског атласа морају бити у складу са
одобреним Наставним планом и програмом, који се налази на сајту Катихетског одбора
www.katihetskiodbor.org и на сајту www.vjeronauka.net и утврђеном концепцијом.
Рукопис треба да буде писан на српском језику, ћирилицом, ијекавског изговора,
потписан шифром, те одштампан у пет примјерка, са свим потребним прилозима. Аутори
су дужни да уплате 350 КМ за рад Комисије за преглед рукописа уџбеника, на рачун
Катихетског одбора СПЦ (број жиро рачуна: 1610450016540089 Рајфајзен банка), а доказ
о уплати доставити са рукописом. Рукописи се достављају на адресу: Катихетски одбор
Српске православне Цркве, Aлеја Светог Саве бр. 5. Бања Лука, најкасније до 20. априла
2019. године.
Рукопис који не испуњава услове овог конкурса или се не достави у наведеном
року неће се узети у поступак оцјењивања.
Аутори уџбеника су дужни да, заједно са рукописом и прилозима, у посебној
затвореној коверти, доставе број телефона, путем кога ће бити обавијештени о
резултатима конкурса.
Ауторски хонорар за изабрани рукопис уџбеника обрачунава се и исплаћује у
складу са општим актима Катихетског одбора и Правилником о ауторском хонорару и
издавачкој дјелатности.
Детаљније информације могу се добити и наконтакт телефонима: 065/657-574 и
065/540-373.
У Бањој Луци, КАТИХЕТСКИ ОДБОР СПЦ
15. октобар 2018. године У РEПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
И ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ