У школској 2023/24. години, календаром такмичења, предвиђенo јe такмичење ученика основних школа из предмета Православна вјеронаука. На такмичењу ће учествовати ученици седмог разреда, а оно ће се спроводити на сљедећим нивоима:
– школско,
– општинско,
– епархијско и
– републичко.
На сваком од наведених нивоа ученици раде такмичарске задатке. Ученици остварују право учешћа на вишем нивоу такмичења на основу остварених резултата и критеријума који су утврђени за сваки ниво такмичења.
Тема такмичења из Православне вјеронауке за школску 2023/2024. годину је: „Историја богоизабраног народа од доба Патријараха до цара Соломона”.
Ова тема обухвата реализоване наставне садржаје седмог разреда закључно са наставном јединицом Цар Соломон, најмудрији цар Израиља. Вјероучитељи припремају своје ученике за поједине нивое такмичења у току редовне и на часовима додатне наставе. Обавезе вјероучитеља су и да одговарају за ученике у вријеме пута на такмичење и повратка, затим да се укључе у рад такмичарских комисија, предлажу такмичарске задатке и чланове комисија. Организатори такмичења су Републички педагошки завод Републике Српске
и вјероучитељи.
Школе домаћини општинског, епархијског и републичког такмичења ће на вријеме добити детаљна упуства за организовање наведених такмичења.

Литература за такмичење:
1. Уџбеник за седми разред основне школе, Драган Ђурић (oд Зашто проучавамо Свето писмо?, до Цар Соломон, најмудрији цар Израиља, закључно са страном 59);
2. Библијски атлас, Стари и Нови завјет за 7. и 8. разред, Младен Стругар (закључно са страном 23) и
3. Свет Библије, Стари завет, Новости, Београд 2005, (од стране 134, до стране 191).

Пријаве за виши ниво такмичења треба да садрже:
1. Име и презиме ученика,
2. Назив школе и мјесто,
3. Број освојених бодова, од укупно могућих,
4. Име и презиме вјероучитеља.

1. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Школско такмичење организују и спроводе вјероучитељи за све ученике
једне школе.
Школско тамичење се проводи најкасније до 29. фебруара 2024. године.
Вријеме за израду такмичарских задатака одређују вјероучитељи у школи.
Такмичарске задатке за школска такмичења припремају вјероучитељи у
школи.
Такмичарски задаци треба да омогуће максимално испољавање знања,
способности и умијећа ученика, стечених реализацијом редовне и додатне наставе,
ваннаставним и индивидуалним радом до одржавања школског такмичења.
Вјероучитељи, у оквиру организације такмичења, имају обавезу да
припреме такмичарске задатке, рјешења и начин бодовања, утврде начин
рангирања такмичара, те обезбиједе услове за коректно спровођење такмичења и
транспарентност резултата.
На више нивое такмичења (општинско такмичење), школе које имају до три
одјељења седмог разреда пријављују једног ученика, док остале школе пријављују
по два ученика.
Школе пријављују ученике за виши ниво такмичења школама домаћинима
такмичења најкасније пет дана прије термина заказаног за општинско такмичење. О
мјесту одржавања општинских такмичења школе ће бити благовремено
обавијештене од стране Републичког педагошког завода.

2. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Општинска такмичења организују и проводе комисије формиране од стране
вјероучитеља са територије општине и активи директора.
Комисију за провођење општинског такмичења чини 5 чланова и то:
вјероучитељ представник школе домаћина, директор школе домаћина и три
вјероучитеља са територије општине
Такмичење се проводи 02. марта 2024. године. О школи домаћину
општинског такмичења школе ће бити благовремено обавијештене.
На општинском такмичењу учествују ученици који су задовољили
критеријуме на школском такмичењу и које су њихове школе уредно пријавиле
школи организатору општинског такмичења.
На такмичењу ученици раде такмичарске задатке.
Вријеме израде такмичарских задатака износи 90 минута.
Такмичарске задатке, рјешења, односно кључ бодовања ученичких радова и
начин рангирања учесника на такмичењу за општинско такмичење припрема и
обезбеђује Републички педагошки завод са просвјетним савјетником за вјеронауку.
Право учешћа на епархијском такмичењу имају ученици који су на
општинским такмичењима освојили прво мјесто и који су имали више од 90%
освојених бодова.
Општине које на свом подручју имају једну основну школу шаљу само
побједника општинског такмичења, тј. једног ученика, на епрахијско
такмичење.

3. ЕПАРХИЈСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Епархијско такмичење организује и проводи комисија коју именује
надлежни епископ.
Такмичење се проводи 06. априла 2024. године. Школе домаћини
такмичења биће накнадно утврђени, о чему ће учесници бити благовремено
обавијештени.
На епархијском такмичењу учествују ученици који су то право стекли на
основу постигнутих резултата на општинским такмичењима.
Кандидате за епархијско такмичење из Православне вјеронауке пријављују
школе, на исти начин као и за претходни ниво такмичења, организатору
епархијског такмичења.
На такмичењу ученици раде такмичарске задатке.
Вријеме израде такмичарских задатака је 90 минута.
Такмичарске задатке, рјешења односно кључ бодовања ученичких радова и
начин рангирања учесника на такмичењу за епархијско такмичење припрема и
обезбеђује Републички педагошки завод са инспектором-просвјетним савјетником
за вјеронауку.
Право учешћа на републичком такмичењу имају ученици који су на
епархијским такмичењима освојили прво мјесто и сви који су освојили више од
90% бодова.

4. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Републичко такмичење организује Републички педагошки завод и Комисија
за провођење републичког такмичења формирана од стране инспекторапросвјетног савјетника за вјеронауку.
Републичко такмичење одржаће се 11. маја 2024. године. Републичка
комисија одредиће тачно мјесто одржавања републичког такмичења из
Православне вјеронауке, о чему ће обавијестити школе чији су се ученици
пласирали на републичко такмичење.
На републичком такмичењу учествују ученици који су то право стекли на
основу пласмана на епархијским такмичењима.
Вријеме израде такмичарских задатака на републичком такмичењу износи
90 минута.

ХВАЛА НА САРАДЊИ!

Инспектор-просвјетни савјетник
Др Славољуб Лукић